Makalalar

21.02.2024

ÖSÜŞIŇ TÄZE MENZILLERINI NAZARLAP

Golaýda, 16-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beýan edilen şu ýylyň ýanwar aýynda gazanylan makroykdysady görkezijiler ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başyny başlanan we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen mynasyp dowam etdirilýän özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýandygyna şaýatlyk edýär. Ilkinji aýda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan ...

15.02.2024

YKDYSADY ÖSÜŞIŇ BATLY GADAMLARY

2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy » ýyly diýlip atlandyrylmagynda uly many bar. Ýylyň bu şygary akyldara goýulýan beýik sarpanyň nyşany bolmak bilen, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň we halkara at-abraýynyň mundan beýläk-de artmagyna ýardam berjek işleri amala aşyrmaga ruhlandyrýar. Döwlet dolandyryşy döwletlilik esaslaryna daýananda, halkyň halk bolmagynda, milletiň millet bolmagynda ähmiýeti uly bolan milli gymmatlyklarymyza eýerilende...

09.01.2024

DURMUŞ ÖZGERTMELERI – ABADANÇYLYGYŇ KEPILI

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: - Halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny ýene-de 10 göterim köpeldýäris. Ýagşy arzuw-niýetler, belent maksatlar bilen garşy alan täze ýylymyz il-ýurt bähbitli rowaçlyklaryň ýyly bolar...

16.11.2023

MAKSATNAMALAÝYN ÖZGERTMELERIŇ OŇYN NETIJELERI

10-njy noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň 10 aýynda ýerine ýetirilen işlere seljerme berildi. Onuň barşynda hasabat döwründe jemi içerki önümiň 6,3 göterim artandygy bellenildi. Bu görkeziji ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşiň saklanýandygyny aňlatmak bilen, gazanyýlan oňyn netijeleriň ykdysadyýetiň pudaklarynyň maksatnamalaýyn ösdürilmeginiň esasynda mümkin bolandygyndan habar berýär. Ýurduň içinde bar b...

09.10.2023

SAZLAŞYKLY ÖSÜŞIŇ TÄZE SEPGITLERINI NAZARLAP

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda durnukly ösüşiň saklanylmagy maksatnamalaýyn çemeleşmäniň netijeliligini ýene-de bir gezek tassyklamak bilen, häzirki döwürde hereket edýän köp sanly maksatnamalarda we konsepsiýalarda kesgitlenen anyk wezipeleriňdir ugurlaryň ösüşiň täze menzillerini nazarlamagyň hereketlendiriji güýjüne öwrüle...

31.08.2023

MEGAPOLIS – GIŇ MÜMKINÇILIKLERIŇ MEÝDANY

«Akylly» şäherde döwrüň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan dolandyryş, işewürlik, durmuş, ulag-aragatnaşyk ulgamlarynyň we beýleki pudaklaryň döredilmegi ykdysadyýetiň täze «ösüş nokadynyň» kemala gelendiginden habar berýär....