Onlaýn hasaplaýjy

Çaga doglanda berilýän we çaga seretmek boýunça döwlet kömek pullarynyň möçberlerini hasaplamak

Hasaplamak

Siziň näçinji çagaňyz doguldy?

Meniň

çagam doguldy.

Ekiz

Çagaňyzyň doglan senesini ýazyň.

dd/mm/yy

Fiziki şahslaryň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna tölenilýän gatançlarynyň we olaryň gijikdirilen döwri üçin puşmana töleglerini hasaplamak

Hasaplamak

Ýyl

-

Tölegiň geçirilen senesi

dd/mm/yy